– Ông Trương Văn Dũng.       Chức vụ: Tổng giám đốc.       Điện thoại: 0938.357777.

– Bà Nguyễn Phương Thảo     Chức vụ: Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính       Điện thoại: 0917.777678

– Ông Nguyễn Công Sơn        Chức vụ: Phó tổng giám đốc phụ trách hoạt động của hai nhà máy. Điện thoại: 0913.406712

– Ông Nguyễn Trọng Minh     Chức vụ: Phó tổng giám đốc phụ trách Tổ chức và kinh doanh thương mại. Điện thoại: 0913.411582